Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Search

Translate

Translate

Log In

Ysgol Gynradd Llangoed

Datganiad gan Cyngor sir.

Gweler isod ddatganiad gan Gyngor Sir Ynys Mon ynghylch moderneiddio ysgolion yn ardaloedd Llangefni a Seiriol:

PWYSIG-MODERNEIDDIO YSGOLION

Bydd swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i'r Pwyllgor Gwaith ddiddymu ei benderfyniadau blaenorol ar ddyfodol darpariaeth addysg yn Ardaloedd Llangefni a Seiriol. Daw'r argymhelliad ar ôl i adolygiad mewnol diweddar o'r broses ymgynghori statudol amlygu pryderon am gydymffurfiad gyda Chod Trefniadaeth Ysgolion (Llywodraeth Cymru) 2013. Os yw aelodau'r Pwyllgor Gwaith yn cytuno i ddiddymu penderfyniadau blaenorol, byddai unrhyw broses ymgynghori statudol newydd, yn gysylltiedig ag ardaloedd Llangefni a Seiriol, yn dilyn anghenion y Cod Trefniadaeth Ysgolion newydd, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018. Cychwynnodd Rhaglen Moderneiddio Ysgolion Ynys Môn yn 2012. Nod y rhaglen foderneiddio yw creu'r amgylchiadau addysgol i benaethiaid, athrawon a phlant lwyddo fydd yn ei dro yn hybu safonau uchel. Mae'r broses wedi bod yn un heriol ac wedi golygu penderfyniadau anodd o ran rhesymoli ysgolion er mwyn adeiladu ysgolion newydd ac addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Hyd yma, mae tair ysgol newydd sbon ar gyfer yr 21ain ganrif wedi eu hadeiladu ac agor yng Nghaergybi, Llanfaethlu a Niwbwrch - buddsoddiad o £22m mewn Addysg ar yr Ynys. Mae swyddogion wedi hysbysu Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid perthnasol o'r bwriad yma. Bydd aelodau'r Pwyllgor Gwaith yn ystyried y mater ar Ddydd Llun, Mai 20fed 2019.
Top